Panel: Uzaktan Eğitimde Farkındalıklar Paneli


Moderatör: Prof. Dr. Asaf VAROL, Fırat Üniversitesi

Bu panelde, Türkiye'deki uzaktan eğitim farklı yönleriyle ele alınacaktır.

Prof. Dr. Halil İbrahim Bülbül, Gazi Üniversitesi

Uzaktan eğitimde ileri teknolojilerin kullanılması ve yeni eğilimler
İleri teknolojiler (Endüstri 4.0, yapay zeka, Makine öğrenmesi, robotik\ sanal ve artırılmış gerçeklik, IoT, vb. teknolojiler) hayatımızın bütününü etkilemektedir ve etkilemeye devam etmektedir. Bu teknolojilerin her alanda olduğu gibi uzaktan eğitimde de yansımaları gözükmektedir. Bu kapsamda bu teknolojilerin kullanım türlerinin açıklanması, Dünya genelinde uzaktan eğitim amacıyla ileri teknolojilerin kullanıma ilişkin güncel durumla ilgili iyi uygulamaların paylaşılması, ülkemizdeki uzaktan eğitim sistemlerinin gelişmesinde önem arz etmektedir.

Prof. Dr. Selçuk Kahraman, Atatürk Üniversitesi

Ortam tasarımında öğrenci alışkanlıklarının farkındalığı
Panel içerisinde öğrenci tercih ve beklentilerinin teknik olanaklar çerçevesinde pedogojik yaklaşımlar ve   içerik tasarımları üzerindeki etkilerine yer verilecektir. Bireylerin teknoloji kullanma alışkanlıkları değiştikçe öğrenme alışkanlıkları, öğrenme ortamından beklentileri de değişmektedir. En bariz değişimlerden biri içeriğe rastgele ve hızlı bir şekilde erişip, ihtiyaç odaklı kısa öğrenmelerin talebinde görülmektedir. Bu  alışkanlıkların video tabanlı etkileşimli materyalleri öne çıkardığı söylenebilir. Örneğin önceden alıştırmalar ve sunumlar arasına video içerikleri eklenirken, günümüzde video içeriğinin içerisine alıştırma ve etkileşimler eklenmektedir.
Teknik olanakların ve pedogojik anlayışlardaki değişimin ortaya çıkardığı yaklaşımlara ise sosyal  adaptive öğrenmeler örnek verilebilir. Adaptive öğrenmeleri öğrenme etkinliklerinin, içeriklerinin  bireylere göre değişmesi olarak tanımlanabilir. Genel olarak içerik ve etkinliklerin zorluk düzeyi, sunum türü, içerik sırası, süresi, gibi özelliklere öğrencilerin alışkanlık , bilgi seviyesi, tercihi ve ihtiyacına göre değiştirilmesi yoluna gidilebilir. İletişimin adaptive olarak değiştirilmesi  anlamına gelen sosyal adaptive ortamların tasarımı yeni bir yaklaşım olarak görülebilir. Sosyal adaptif ortamlar, sosyal etkileşim seçeneklerini içeriğin herhangi bir sayfası özelinde sunabilir ve öğrencinin yaklaşımına göre farklı iletişim taleplerine yönlendirebilir.

Doç. Dr. Mehmet Fırat, Anadolu Üniversitesi

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Dezavantajlı Guruplar
Eğitimde fırsat eşitliği açık ve uzaktan öğrenmenin en temel hedeflerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Her yaştan, sosyo-ekonomik düzeyden bireye zaman ve mekan esnekliği ile öğrenme olanağı sağlayan açık ve uzaktan öğrenme başta özel gereksinimli ve engelli bireyler olmak üzere engelliler, yaşlılar, işsizler, mülteciler, göçmenler, bağımlılar, evsizler, ülke içinde göç edenler, mevsimlik işçiler gibi farklı dezavantajlı gurupların da yükseköğretime katılmasında yeri doldurulamaz bir rol oynamaktadır. Bu noktada konuşmanın merkezinde Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sisteminde özel gereksinimli bireylere ve dezavantajlı guruplara yönelik yapılan çalışmalar yer almaktadır.