Panel: Sınırları Belli Olmayan Kavram “Bilgi İşlemsel Düşünme” Üzerine Tartışmalar


Bilim ve teknolojideki gelişmeler, değişen ihtiyaçlar ve nitelikli insan gücüne duyulan gereksinim bireylerin çağa ayak uydurabilmeleri için farklı becerilere sahip olmalarını zorunlu kılmaktadır. Dijital dönüşüm sürecine yön veren becerilerden biri de bilgi işlemsel düşünme kavramıdır. Son 10 yılda bilgisayar bilimlerinin disiplinler arası bir alan haline gelmesi ve programlama öğretiminin yaygınlaşması ile birlikte bilgi işlemsel düşünme kavramı ön plana çıkmaya başlamış ve araştırmacılar için odak noktası haline gelmiştir.

Bilgi işlemsel düşünme becerisine yönelik çeşitli tanımlamaların ve farklı yaklaşımların benimsendiği çalışmalar olmakla birlikte, kavrama ilişkin tartışmalar güncelliğini korumaktadır. Geleceğin yetkinlik alanı olarak görülen ve bu nedenle öğrenme öğretme sürecine entegre edilmeye çalışılan bu becerinin nasıl değerlendirileceğine ilişkin akademik tartışmalar güncelliğini korumaktadır. Bu panelde sınırları tam olarak belli olmayan bilgi işlemsel düşünme becerisine yönelik; panelist, alan uzmanları ve katılımcıların katkılarıyla pratik ve işevuruk tespitlere ulaşılması ön görülmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki sorular başta olmak katılımcıların da soru soru sorarak ya da sorulan sorulara yanıt vererek fikir beyan edecekleri “bilgi işlemsel düşünme becerisi”  odaklı bir tartışma ortamı planlanmaktadır.

Bilgi işlemsel düşünme becerisi nasıl tanımlanmaktadır? Bizler bu tanımların neresindeyiz?

Bilgi işlemsel düşünme ile ilişkili beceriler var mıdır? Varsa bunlar nelerdir? Aralarında nasıl bir ilişki vardır?

“Bilgi işlemsel düşünme = Programlama”mıdır? Bilgi işlemsel düşünme becerisi sadece Bilgisayar Bilimleriyle mi ilişkilidir? Evetse niçin? Hayırsa başka disiplinlerle nasıl bir bağlantısı vardır?

Bilgi işlemsel düşünme becerisinin geliştirilmesine yönelik ne tür çalışmalar vardır? Bunlardan farklı olarak neler yapılabilir?

Bilgi işlemsel düşünme becerisi nasıl ölçülebilir? Niçin?

Bilgi işlemsel düşünme becerisini öğretme etkinliklerine entegre etmek isteyen öğretmenleri nasıl yetiştirebiliriz?

Bilgi işlemsel düşünme becerisi ile ilişkili ülkemizde yapılan akademik çalışmalarda durum/eğilim nasıldır?